Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές μπορείτε ν' ανακτήσετε τη δημοσιευμένη Υπουργική Απόφαση μ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956 (ΦΕΚ Β' 727/8-3-2020) αναφορικά με την «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας μεταξύ της 9ης και της 22ης Μαρτίου 2020».